Obchodní podmínky

  Zdravotní stav a odpovědnost:

  • Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje lékařskou či psychiatrickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
  • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

  • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.
  • Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
  • Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

  Rezervace místa a rezervační poplatek

  • Místo na Vámi zvoleném kurzu si můžete rezervovat přes webové stránky www.harmonieprozivot.com odkazem na formulář "rezervace"
  • Přihlášení do kurzu je závazné.
  • Svou účast potvrzuje účastník zaplacením rezervačního poplatku nebo plnou cenou kurzu na účet 2400118701/2010
  • Přijetí rezervačního poplatku vám bude potvrzeno emailem.
  • 7 pracovních dní před záhájením kurzu Vám bude zaslána pozvánka s upřesňujícími informacemi
  • Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu.

  Stornovací podmínky

  • Bezplatné storno rezervace je možno provést písemně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu.
  • Při stornu rezervace méně než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu vám bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč, nebudeli dohodnuto jinak.
 • Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte prosím vědět nejpozději 5 pracovních dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou zaplacenou částku. Pokud svou účast zrušíte- 4 dny a méně před kurzem, peníze již nelze vrátit
 • V případě onemocnění, náhlého odvolání z kurzu z pracovních nebo jiných důvodů Vám je garantováno, že již zaplacený kurz můžete absolvovat v náhradním termínu.
  • Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet.
 • V případě, že kurz nebude obsazen minimálním počtem účastníků, lektor si vyhrazuje právo kurz neuskutečnit nebo se souhlasem uchazečů zkrátit dobu trvání kurzu. V případě zrušení kurzu za strany lektora Vám budou nabídnuty náhradní termíny nebo vrácena uhrazená částka v plné výši anebo jiné řešení.
 • Lekce cvičení lze navštěvovat pouze v předplaceném období, nevyčerpané hodiny nelze převádět do dalšího čtvrtletí, ani za ně požadovat finanční kompenzaci.
 • Specializujeme se na vedení lekcí s malým počtem klientů. Rezervační pravidla slouží k ohleduplnosti při obsazování lekcí. Každé obsazené nevyužité místo je zvýšeným nákladem.

Zpracování osobních údajů

 • Odesláním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním  poskytnutých údajů za účelem realizace objednávky, fakturace, zařazení do databáze zájemců a pro zasílání obchodních nabídek a oznámení. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí zasílány cca 1-2x měsíčně emailem .

 • Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje nejsou poskytovány třetí straně a slouží výhradně pro účely v rámci poskytovaných služeb.