Podmínky


  Zdravotní stav a odpovědnost:

  • Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen/a s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje lékařskou či psychiatrickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven/a fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
  • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.
  • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.
  • Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
  • Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

  Rezervace místa a rezervační poplatek

  • Místo na Vámi zvoleném kurzu si můžete rezervovat přes webové stránky s odkazem na formulář "rezervace"   www.harmonieprozivot.com 
  • Přihlášení do kurzu je závazné.
  • Pro rezervaci místa v kurzu je třeba uhradit minimálně částku 500 Kč (nebo cenu celého kurzu) nejpozději 14 dní před začátkem kurzu na bankovní účet 2400118701 /2010. Po připsání platby na náš bankovní účet Vám zašleme potvrzující email s dokladem o zaplacení rezervace. 
  • 7 pracovních dní před zahájením kurzu Vám bude zaslána pozvánka s upřesňujícími informacemi.
  • Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu.

  Stornovací podmínky

  • Bezplatné storno rezervace je možno provést písemně nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením kurzu.
  • Při stornu rezervace méně než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu vám bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč, nebude-li dohodnuto jinak
  • V případě onemocnění, náhlého odvolání z kurzu z pracovních nebo jiných důvodů Vám je garantováno, že již zaplacený kurz můžete absolvovat v náhradním termínu. O změně budete včas informováni prostřednictvím sms nebo emailem.  
  • Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet.
  • V případě, že kurz nebude obsazen minimálním počtem účastníků, lektor si vyhrazuje právo kurz neuskutečnit nebo se souhlasem uchazečů zkrátit dobu trvání kurzu. V případě zrušení kurzu za strany lektora Vám budou nabídnuty náhradní termíny nebo vrácena uhrazená částka v plné výši anebo jiné řešení. 

   V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete včas informováni prostřednictvím emailu.